Gebruiksvoorwaarden

Website:

https://be-nl.media.groupe.renault.com/

bewerkt door

Renault s.a.s, société par actions simplifiée au capital de 533.941.113 euros, met maatschappelijke zetel te 13/15 quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne Billancourt cedex – Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister (RCS) te Nanterre, Frankrijk, onder nr.

780 129 987 (hierna "RENAULT" genoemd),

Managing Director: Catherine Gros, SVP, Communication

En

Renault Belgium Luxemburg, W.A. Mozartlaan 1620 Drogenbos, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0403.463.679, vertegenwoordigd door de heer Pannaud, filiaal van Renault S.A.S.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het doel van deze algemene voorwaarden (hierna "AV") is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden van de media-informatie.

Dit impliceert aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van de GV door de betroffenen.

 

1 – Definities

Voor de toepassing hiervan gelden de volgende definities:

"Content" betekent, zonder dat deze opsomming limitatief is, de structuur van de Website en tools, redactionele content, tekeningen, illustraties, afbeeldingen, foto’s, grafieken, handelsmerken, logo’s, acroniemen, bedrijfsnamen, audiovisuele werken, multimediawerken, visuele content, audio- en geluidscontent, alsook alle andere content aanwezig op de Website en tools.

"Elementen" verwijst naar de verschillende functionaliteiten en informatie-elementen die worden aangeboden op de Website & tools.

"Renault Group" verwijst naar de verschillende juridische entiteiten van de constructeur Renault.

"Gebruiker" betekent een natuurlijke persoon van wettelijke leeftijd die de Website bezoekt voor zijn of haar eigen behoeften, voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder direct of indirect winstgevend doel.

"Website & tools (W&T)" verwijst naar de website "https://be-nl.media.groupe.renault.com/ die Renault heeft gepubliceerd en die toegang biedt tot de Elementen. De W&T omvat de Content, software, programma’s, tools (programmering, navigatie enz.), databases, besturingssystemen, documentatie en alle andere elementen waaruit deze bestaat, updates en nieuwe versies die Renault

kan creëren.

 

2 – Onderwerp

De W&T is een portaal waarmee de Gebruiker kan worden geïnformeerd over Renault News. Het is vooral bedoeld voor journalisten.

Deze lijst is niet-limitatief en kan door RENAULT worden gewijzigd zonder dat het enige aansprakelijk ten laste kan worden gelegd.

 

3 - Toegang tot de W&T

De W&T is toegankelijk via het internet op het volgende adres: "https://be-nl.media.groupe.renault.com/ .

 

4 – Licentie om de Website te gebruiken

RENAULT verleent de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar, niet-toewijsbaar en gratis recht om de Website, de Content en de Elementen ervan te gebruiken.

Deze licentie wordt aan de Gebruiker enkel toegekend voor zijn eigen behoeften, met uitsluiting van elk commercieel of winstgevend gebruik van alle of een deel van de Content en/of Elementen.

De Gebruiker verwerft geen andere rechten op de Website, de Content en/of de Elementen dan deze die hierin worden toegekend.

 

5 – Verplichtingen van de gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving.

Hij verbindt zich er in het bijzonder toe om:

kennis te nemen van de huidige AV en die na te leven, de Website en/of de Content niet te reproduceren, zelfs niet tijdelijk en/of gedeeltelijk, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, geen toegang te verkrijgen tot de softwarecomponenten van de Website en/of die te gebruiken, geen software of processen te gebruiken die bedoeld zijn om de Content te kopiëren en/of die de

de goede werking van de Website kunnen schaden, niet over te gaan tot aanpassingen, wijzigingen, vertaling, transcriptie, compilatie, decompilatie, montage, demontage van de Website, de Elementen en/of de Content of een deel ervan,

de Website niet te exporteren en/of samen te voegen met andere computerprogramma’s, Renault op de hoogte te brengen indien hij kennis krijgt van een daad van piraterij en/of onwettig of niet-contractueel gebruik van de Website en/of de Content ervan, geen manipulatie uit te voeren en/of een virus of kwaadaardige code te introduceren die computer- en/of functionele storingen kan veroorzaken die de goede werking van de Website of van Elementen die toegankelijk zijn via de Website zouden kunnen beïnvloeden, de goede werking van de Website op geen enkele manier te belemmeren, de Website niet te gebruiken om content te posten, uploaden of verzenden die strijdig is met de moraliteit en de openbare orde (zoals, maar niet beperkt tot inhoud van raciale, politieke, religieuze, pornografische of seksuele aard)

Aangezien de Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van de Website, erkent de Gebruiker dat noch RENAULT, noch de leden van zijn distributienetwerk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, en in het bijzonder materiële schade, immateriële schade, verlies van gegevens of programma’s, financiële schade, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Website, of uit de onderbreking, opschorting of wijziging van de Website of een van de Elementen ervan.

 

6 - Beschikbaarheid van de Website

RENAULT verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de toegang tot, het raadplegen van en het gebruik van de Website te beveiligen.

De Website is continu toegankelijk, behalve in geval van overmacht of in geval van een gebeurtenis buiten de controle van Renault

en onder voorbehoud van alle pannes en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de Website.

 

7 - Aansprakelijkheid - Garantie

Binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving aanvaardt RENAULT geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website door de Gebruiker en geeft het geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de snelheid of prestaties van de Website. In het bijzonder kan de toegang tot de Website tijdelijk en periodiek worden opgeschort om technische redenen; indien nodig zullen de technische teams hun uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

RENAULT behoudt zich het recht voor om op elk moment de informatie op de Website te wijzigen, en RENAULT en/of de leden van zijn distributienetwerk en/of zijn dochterondernemingen kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De toegang tot en het gebruik van de website gebeurt op eigen risico van de gebruiker. De Gebruiker neemt alle passende maatregelen om zijn eigen gegevens en/of software opgeslagen op zijn mobiele telefoon en computerapparatuur te beschermen tegen elke aanval.

  • RENAULT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:
  • in geval van niet-naleving door de Gebruiker van deze Voorwaarden;
  • in geval van storing van de Website door een oorzaak, hetzij vrijwillig, hetzij onvrijwillig, die te wijten is aan de Gebruiker of aan een derde of aan een daad van kwaadwilligheid, van software, smartphone/tablet, interface of enig ander product of levering van de Gebruiker;
  • in geval van storing en/of uitval van de computer en/of het communicatienetwerk van de Gebruiker, ongeacht de oorzaak

RENAULT garandeert niet dat de Website vrij is van fouten of anomalieën of dat ze het voorwerp kan uitmaken van aanvallen, met name door virussen, die kunnen leiden tot storingen, onderbrekingen, storingen of verlies van gegevens of informatie.

 

8 – Gegevensbescherming

Het gebruik van de Website kan vereisen dat RENAULT persoonsgegevens verzamelt die een directe of indirecte identificatie van de Gebruiker mogelijk maken.

Het Privacybeleid op de Website beschrijft in detail de verwerking van persoonsgegevens door Renault tijdens het gebruik van de website.

https://group.renault.com/en/information-on-personal-data-protection/

Renault Belgium Luxemburg kan uw persoonsgegevens gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals:

  • een website voor evenementenorganisatie & -deelname & ticketverkoop
  • een registratietool voor proefritten met een persauto
  • outlook-mailinglijsten speciaal voor journalisten

We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer u zich als journalist registreert en we bewaren de informatie maximaal 13 maanden op basis van ons wettelijke, legitieme belang en contractuele grondslag, afhankelijk van het doel.

U kunt uw rechten als betroffene gebruiken door te mailen naar Data Protection BE data.protection@renault.be.

 

9 - Intellectuele en industriële eigendom

De Website en de Content ervan worden beschermd door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, beelden, geanimeerde sequenties met of zonder geluid en alle in de Website geïntegreerde werken zijn eigendom van RENAULT of derden die hun rechten aan RENAULT hebben toegekend of RENAULT toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

De modellen van wagens op de Website worden beschermd door het auteursrecht en door de artikelen L511-1 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom met betrekking tot de bescherming van geregistreerde modellen.

De naam RENAULT, de namen van de voertuigen uit het RENAULT-gamma en de daarmee verbonden producten en diensten, de slogans en logo’s die deze handelsmerken vergezellen, zijn, tenzij anders aangegeven, geregistreerde handelsmerken van RENAULT of andere ondernemingen uit de Groupe Renault.

Andere handelsmerken die ook vermeld kunnen worden, worden door RENAULT gebruikt met toestemming van de eigenaar of gewoon als indicatie voor producten of diensten aangeboden door RENAULT.

Reproducties van de Content op papier of in elektronische vorm zijn toegestaan, op voorwaarde dat ze strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van elk gebruik voor reclame- en/of commerciële en/of informatiedoeleinden, en dat ze voldoen aan de bepalingen van artikel L122-5 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

Met uitzondering van de bovenstaande bepaling vormt de reproductie, de namaak, het gebruik of het aanbrengen, door eender welk proces en op eender welk medium, van de Content of een deel ervan zonder de voorafgaande toestemming van RENAULT of de houder(s) van de verbonden rechten een schending van het auteursrecht met oplegging van een gevangenisstraf van vier jaar en een boete van € 400.000.

 

10 - Toepasselijk recht

De AV zijn onderworpen aan het Franse recht, onderworpen aan de dwingende regels van het land waar de Gebruiker woont.

Elk geschil dat kan ontstaan met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering ervan valt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken (Parijs – Frankrijk), na te zijn onderworpen aan een poging tot minnelijke schikking.

 

11 - Bijwerken van de AV

RENAULT behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruikers te wijzigen en te updaten.

In voorkomend geval zijn de wijzigingen en updates bindend voor de Gebruiker zodra ze op de Website worden gepubliceerd, en

is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de geldende AV te raadplegen telkens wanneer hij zich aanmeldt op de Website.

 

12 - Diverse bepalingen

12.1 Geen afstandsverklaring

Het feit dat één der partijen zich niet beroept op een clausule van de huidige AV zal niet geïnterpreteerd worden als een tijdelijke of definitieve verzaking ten voordele van de betreffende bepaling die van kracht zal blijven.

 

12.2. Nietigheid van een clausule

Indien één of meerdere bepalingen van deze AV ongeldig, nietig of ongeschreven worden verklaard op de Website van de geldende regelgeving, van een evolutie of naar aanleiding van een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsgebied, zullen de andere bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden, en zullen de partijen zo snel mogelijk overeenkomen om een geldige vervangende bepaling en een gelijkwaardige draagwijdte zo dicht mogelijk bij

de geest van deze AV op te stellen.

 

12.3 Overmacht

Naast de gevallen die gewoonlijk worden bevestigd door de rechtsgebieden, worden de volgende gevallen uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: slecht weer, overheids- en wettelijke beperkingen en wijzigingen, computerstoringen en telecommunicatieblokkages, uitval van RENAULT-servers en elk ander geval buiten de uitdrukkelijke controle van RENAULT.

Persverantwoordelijken

Hier vindt u onze foto's en video's in verband met het laatste nieuws

pagebuilder.components.cta.text